Radonbesiktning

En radonbesiktning utförs enkelt hemma och innebär att man får hjälp att undersöka radonhalterna på plats. Efter genomförandet av undersökningen får man förslag på lämpliga åtgärder.

Vid en radonbesiktning kan en besiktningsman hjälpa dig att få en tydlig förståelse av hur radon tränger in och hur det kan elimineras (radonsanering). Det är viktigt att ha rapporten från radonmätningen, en ritning av bostaden och en beskrivning av byggnaden nära till hands under besiktningen. För att kunna genomföra besiktningen krävs det även tillgång till golvbrunnar, vattenledningar, elektricitet och inspektionsluckor.

Radonbesiktning

Radon är en osynlig, luktfri, smaklös och färglös gas som är radioaktiv. Dess koncentration mäts i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). När det finns för höga halter av radon i inomhusluften kan det utgöra en hälsorisk.

Radon är farligt

En av de största hälsoriskerna med radon är dess förmåga att orsaka cancer i lungorna och luftvägarna. Om man exponeras för höga nivåer av radon under en längre tid ökar risken för att utveckla lungcancer. Radon är den näst största orsaken till lungcancer, efter rökning, vilket leder till ungefär 500 fall av lungcancer per år. I Sverige beräknas omkring 325 000 bostäder ha radonhalter som överstiger de gällande gränsvärdena. Radon kan komma in i bostäder från tre olika källor: från marken, från byggnadsmaterial och från dricksvattnet, särskilt vatten från bergborrade brunnar.

Radonmätning

Det är bäst att mäta radon under eldningssäsongen som sträcker sig från oktober till april och ha en mätperiod på minst två månader. Det finns olika metoder för mätning, men den vanligaste är att använda radonmätare (radondosor). Att utföra mätningen själv är enkelt och mätdosor kan beställas från specialiserade radonmätningsföretag och laboratorier som är ackrediterade.

Radonbesiktning

Om en radonmätning visar att radonnivåerna är för höga, är det viktigt att vidta åtgärder. Men innan några åtgärder vidtas, behöver man undersöka varifrån radongasen kommer. En radonbesiktning utförd av en inspektör är nödvändig för att undersöka radonhalterna på plats, innan åtgärder vidtas.

3 viktiga punkter om radonbesiktning

1. Radon och dess risker:

  • Radon är en osynlig, luktfri och radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer.
  • Höga radonhalter i bostäder utgör en hälsorisk och beräknas orsaka 500 fall av lungcancer per år i Sverige.
  • Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och dricksvatten.

2. Utför en radonmätning:

  • Mät radon under eldningssäsongen (oktober-april) i minst två månader.
  • Beställ ackrediterade radonmätare.
  • Följ instruktionerna för korrekt mätning.

3. Vidta åtgärder om radonhalterna är för höga:

  • Beställ en radonbesiktning för att identifiera källan till radonet.
  • Få förslag på lämpliga åtgärder för att sänka radonhalten.
  • Vanliga åtgärder är ökad ventilation, tätning och radonbrunn.

Kom ihåg: Att mäta radon och vidta åtgärder vid förhöjda halter är avgörande för att skydda din hälsa.