Kategorier
Radonmätning

Radonmätning

Att genomföra en radonmätning är avgörande för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Resultatet av mätningen ger klarhet kring eventuella radonproblem och möjliggör åtgärder för att skapa en trygg och säker boendemiljö.

Radon utgör en potentiell hälsorisk om den exponeras i höga halter under lång tid. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att omkring 500 personer i Sverige varje år drabbas av lungcancer till följd av radonexponering.

Folkhälsomyndigheten har fastställt att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). Det är därför av största vikt att regelbundet genomföra mätningar eftersom radon både är en osynlig och luktfri gas och inte kan upptäckas utan mätning.

I Sverige finns cirka 325 000 bostäder med förhöjd radonhalt i inomhusluften. Den enda effektiva metoden för att upptäcka och hantera radon är genom mätningar. Genom att regelbundet mäta radonhalten i hemmet kan man identifiera potentiella problem och vidta nödvändiga åtgärder för att minska exponeringen och därmed skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö.

Arbetsgivare har en skyldighet att vara medvetna om och mäta radonhalten på arbetsplatsen. Mätningar bör genomföras under minst två månader under eldningssäsongen för att erhålla en tillförlitlig uppskattning av årsmedelvärdet. Om det uppmätta årsmedelvärdet överstiger den nationella referensnivån på 200 Bq/m3 under arbetstid, måste arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder för att minska radonhalten och därmed säkerställa en hälsosam arbetsmiljö.

Sammanfattningsvis är radonmätning och åtgärder av yttersta vikt för att skydda både hem- och arbetsmiljöer från potentiella hälsorisker associerade med radon. Medvetenhet och regelbundna mätningar ger både säkrare och hälsosammare inomhusmiljö.