Kategorier
Radonmätning

Radonmätning

Att genomföra en radonmätning är avgörande för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Resultatet av mätningen ger klarhet kring eventuella radonproblem och möjliggör åtgärder för att skapa en trygg och säker boendemiljö.

Radon utgör en potentiell hälsorisk om den exponeras i höga halter under lång tid. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att omkring 500 personer i Sverige varje år drabbas av lungcancer till följd av radonexponering.

Folkhälsomyndigheten har fastställt att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). Det är därför av största vikt att regelbundet genomföra mätningar eftersom radon både är en osynlig och luktfri gas och inte kan upptäckas utan mätning.

I Sverige finns cirka 325 000 bostäder med förhöjd radonhalt i inomhusluften. Den enda effektiva metoden för att upptäcka och hantera radon är genom mätningar. Genom att regelbundet mäta radonhalten i hemmet kan man identifiera potentiella problem och vidta nödvändiga åtgärder för att minska exponeringen och därmed skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö.

Arbetsgivare har en skyldighet att vara medvetna om och mäta radonhalten på arbetsplatsen. Mätningar bör genomföras under minst två månader under eldningssäsongen för att erhålla en tillförlitlig uppskattning av årsmedelvärdet. Om det uppmätta årsmedelvärdet överstiger den nationella referensnivån på 200 Bq/m3 under arbetstid, måste arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder för att minska radonhalten och därmed säkerställa en hälsosam arbetsmiljö.

Sammanfattningsvis är radonmätning och åtgärder av yttersta vikt för att skydda både hem- och arbetsmiljöer från potentiella hälsorisker associerade med radon. Medvetenhet och regelbundna mätningar ger både säkrare och hälsosammare inomhusmiljö.

Kategorier
Om radon

Tio viktiga fakta om radon

För att upptäcka radon är det nödvändigt att utföra en radonmätning. I Sverige är högsta tillåtna nivå av radonhalten i inomhusmiljöer 200 bq/m3. För att få en tillförlitlig mätning och bestämma det årliga medelvärdet, bör mätningen göras under minst två månader under eldningssäsongen. Här är 10 viktiga fakta om radon:

  1. Radon är en radioaktiv gas som bildas när uran och andra radioaktiva grundämnen sönderfaller i marken och i berggrunden.
  2. Radon är osynlig, luktfri och smaklös, vilket gör att det är svårt att upptäcka utan särskilda tester.
  3. Inandning av höga halter av radon under en längre tid ökar risken för lungcancer. Det är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning.
  4. Radon är vanligt förekommande i många delar av världen, särskilt i områden med hög berggrund och mark med höga halter av radioaktiva ämnen.
  5. Radonhalterna kan variera beroende på en rad faktorer, inklusive årstid, väder, byggmaterial och ventilationsnivåer.
  6. Radonmätning är den enda säkra metoden för att fastställa om en byggnad har höga radonhalter.
  7. Det finns flera sätt att minska radonhalterna i ett hem eller en byggnad, inklusive att täta sprickor och öppningar i byggnadens grund och att installera ventilationssystem med hög effektivitet.
  8. Radon kan också komma från dricksvatten och byggmaterial, som exempelvis blåbetong.
  9. Det är viktigt att genomföra regelbundna radonmätningar i hem och andra byggnader för att minimera riskerna för hälsoproblem.
  10. Det finns flera organisationer och myndigheter som arbetar för att öka medvetenheten om radon och hur man kan minimera exponeringen, inklusive WHO.

Det är viktigt att söka hjälp för att identifiera orsaken och vidta lämpliga åtgärder om radonhalterna är för höga. För att lösa problemet kan åtgärder som att öka ventilationen eller täta och isolera beroende på var radonet kommer ifrån, vara lämpliga. Radon som finns i hushållsvattnet kan elimineras genom luftning av vattnet innan det når bostaden. Beroende på källan genomförs en radonsanering på olika sätt. Priset för en radonsanering varierar beroende på huset och vilka åtgärder som krävs. Vissa åtgärder kan vara dyrare än andra.