Kategorier
Om radon

Radon och lungcancer

Radon är en av de främsta orsakerna till lungcancer efter tobaksrökning. Enligt uppskattningar från Strålsäkerhetsmyndigheten resulterar radonexponering i inomhusmiljön i ungefär 500 fall av lungcancer årligen i Sverige. Detta understryker vikten av att regelbundet övervaka radonhalten i alla typer av byggnader och vidta åtgärder om det behövs. Mätning är det enda sättet att identifiera förekomsten av radon.

Majoriteten av personer som drabbas av lungcancer till följd av radonexponering är rökare. Då både radon och rökning ökar risken för lungcancer, är det nödvändigt att hålla radonhalterna under kontroll. För att upprätthålla en säker inomhusmiljö bör radonhalten inte överstiga 200 Bq/m³ i bostäder, skolor och andra offentliga byggnader. Risken för lungcancer relaterad till radonexponering är proportionell, vilket innebär att högre halter ökar risken exponentiellt.

Risken för lungcancer till följd av radonexponering beror på flera faktorer, som radonhalten, exponeringstiden och individuella riskfaktorer för att utveckla lungcancer. När radon bryts ned frigörs radondöttrar, som kan andas in och transporteras till lungorna. Det är dessa döttrar som utgör den främsta hälsorisken. Lungcancer är en allvarlig sjukdom med olika former, varav icke-småcellig lungcancer och småcellig lungcancer är de vanligaste.

För att identifiera och hantera höga radonhalter är det nödvändigt att genomföra radonmätningar. Eftersom radon är osynligt och luktfritt är mätning det enda sättet att upptäcka dess närvaro. Om radonhalten överskrider rekommenderade nivåer, vilket är fallet i cirka 325 000 bostäder i Sverige, måste åtgärder vidtas. Radon kan komma från flera källor, som marken, byggmaterial och hushållsvatten.

Ett första steg är att genomföra en radonmätning, helst under eldningssäsongen från oktober till april och under minst två månader. Långtidsmätningar med spårfilmsdosor är den mest tillförlitliga metoden för att få ett årsmedelvärde. Om mätningen visar höga radonhalter är nästa steg en fysisk radonbesiktning för att lokalisera källan till problemet. Därefter kan åtgärder vidtas, såsom ökad ventilation, luftning av hushållsvatten eller installation av radonsug eller radonbrunnar för att minska radonhalten.

Att bekämpa radon och dess koppling till cancer är en viktig del av att säkerställa en säker och hälsosam inomhusmiljö för alla. Genom att vara medveten om radonrisken och vidta lämpliga åtgärder kan vi minimera dess påverkan och skydda våra nära och kära från dess faror.

Kategorier
Om radon

Tio viktiga fakta om radon

För att upptäcka radon är det nödvändigt att utföra en radonmätning. I Sverige är högsta tillåtna nivå av radonhalten i inomhusmiljöer 200 bq/m3. För att få en tillförlitlig mätning och bestämma det årliga medelvärdet, bör mätningen göras under minst två månader under eldningssäsongen. Här är 10 viktiga fakta om radon:

  1. Radon är en radioaktiv gas som bildas när uran och andra radioaktiva grundämnen sönderfaller i marken och i berggrunden.
  2. Radon är osynlig, luktfri och smaklös, vilket gör att det är svårt att upptäcka utan särskilda tester.
  3. Inandning av höga halter av radon under en längre tid ökar risken för lungcancer. Det är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning.
  4. Radon är vanligt förekommande i många delar av världen, särskilt i områden med hög berggrund och mark med höga halter av radioaktiva ämnen.
  5. Radonhalterna kan variera beroende på en rad faktorer, inklusive årstid, väder, byggmaterial och ventilationsnivåer.
  6. Radonmätning är den enda säkra metoden för att fastställa om en byggnad har höga radonhalter.
  7. Det finns flera sätt att minska radonhalterna i ett hem eller en byggnad, inklusive att täta sprickor och öppningar i byggnadens grund och att installera ventilationssystem med hög effektivitet.
  8. Radon kan också komma från dricksvatten och byggmaterial, som exempelvis blåbetong.
  9. Det är viktigt att genomföra regelbundna radonmätningar i hem och andra byggnader för att minimera riskerna för hälsoproblem.
  10. Det finns flera organisationer och myndigheter som arbetar för att öka medvetenheten om radon och hur man kan minimera exponeringen, inklusive WHO.

Det är viktigt att söka hjälp för att identifiera orsaken och vidta lämpliga åtgärder om radonhalterna är för höga. För att lösa problemet kan åtgärder som att öka ventilationen eller täta och isolera beroende på var radonet kommer ifrån, vara lämpliga. Radon som finns i hushållsvattnet kan elimineras genom luftning av vattnet innan det når bostaden. Beroende på källan genomförs en radonsanering på olika sätt. Priset för en radonsanering varierar beroende på huset och vilka åtgärder som krävs. Vissa åtgärder kan vara dyrare än andra.